Põhikiri


TULUNDUSÜHISTU CASA NOSTRA KULTUURI- JA LOODUSPÄRANDI KAITSEKS

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tulundusühistu nimi on Tulundusühistu Casa Nostra Kultuuri- ja Looduspärandi Kaitseks (Ühistu).

1.2. Ühistu on piiratud vastutusega tulundusühistu, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ning kehtivatest õigusaktidest.

1.3. Ühistu asukohaks on Tallinn, Eesti.

1.4. Ühistu moodustatakse tähtajatult.

1.5. Ühistu majandusaasta on kalendriaasta.

2. EESMÄRGID

2.1. Ühistu eesmärgid on kultuuri- ja looduspärandi kaitse, sealhulgas:

a) arhitektuurimälestiste hävingu ärahoidmine, säilitamine, restaureerimine,
b) mälestiste omandamine, võõrandamine haldamine, majandamine.
ost ja müük,
c) mälestiste säilitamise propageerimine,
d) pärandkoosluste, maastike, parkide, aedade, arheoloogiamälestiste, haruldaste liikide elupaikade kaitse, omandamine, haldamine, hooldamine ja majandamine.
e) sihtotstarbeliste vahendite kogumine ja haldamine, sealhulgas koolitus- ja arendustegevuseks

3. ÜHISTU LIIKMED ning LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

3.1. Ühistu liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline isik ja juriidiline isik, kes vastab Ühistu põhikirjas toodud nõuetele ja täidab põhikirja.

3.2. Ühistu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Ühistu juhatusele, milles avaldaja kinnitab oma tahet astuda Ühistu liikmeks põhikirjas toodud tingimustel ja tasuda osamaks 319 eur.

3.3. Taotlejal on võimalik esitada juhatusele taotlus lisandosamaksu tasumiseks avaldaja poolt määratud summas.

3.4. Ühistu liikmeks vastuvõtmise ning võimaliku lisandosamaksu kinnitamise otsustab juhatus oma järgmisel korralisel koosolekul alates liikmeks astumise kirjaliku avalduse esitamisest.

3.5. Ühistu liikmeks vastuvõtmisest keeldutakse kui:

(a) isik ei vasta ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele;
(b) Ühistu ei suuda tagada ega soodustada olemasolevast suurema arvu liikmete majanduslikke huve;
(c) isik ei tasu osamaksu või lisandosamaksu;
(d) isik on Ühistust välja arvatud põhikirja või seadusega sätestatud nõuete järgimata jätmise tõttu.

3.6. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse tegemisel peab juhatus saatma isikule tema vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakirja. Ärakiri tuleb saata ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

3.7. Ühistu liikme õigused ja kohustused omandatakse peale juhatuse poolt liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemist ja osamaksu ning võimaliku lisandosamaksu tasumist.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühistu liikmel on õigus:

a) osaleda Ühistu üldkoosolekul või osaleda üldkoosolekul esindaja kaudu;
b) olla valitud Ühistu juhatusse ning teistesse juhtorganitesse, kui sellised moodustatakse;
c) astuda Ühistust välja;
d) võtta osa Ühistu poolt korraldatavatest üritustest ja kasutada Ühistu sümboolikat;
e) saada Ühistu juhatuselt teavet Ühistu tegevuse kohta, esitada neile ettepanekuid, taotlusi ja arupärimisi;
f) õigus tutvuda Ühistu dokumentidega üldkoosoleku otsusel, kui see ei kahjusta Ühistu majanduslikke huve;
g) osaleda Ühistu likvideerimisel vara jaotamisel.

4.2. Ühistu liikmed kohustuvad:

a) tasuma Ühistusse astumisel osamaksu(d);
b) järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku, juhatuse või teiste juhtorganite otsuseid;
c) hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Ühistu mainet ja vara;
d) aktiivselt osalema Ühistu tegevuses;
e) hoidma Ühistu ärisaladust.

4.3. Üldkoosolek võib otsustada, et liikmetele makstakse dividende puhaskasumist või eelmise majandusaasta kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum. Dividende makstakse vastavalt liikme osamaksu suurusele. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek.

4.4. Ühistul on reservkapital, mis moodustatakse igaaastastest puhaskasumieraldistest. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsuse alusel kasutada kahjumi kandmiseks, kui seda ei ole võimalik kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

4.5. Reservkapitali kantakse igal majandusaastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.

4.6. Juhul kui Ühistu netovara langeb alla poole osakapitalist, ei ole Ühistu liikmel kohustust tasuda lisasissemakseid.

5. ÜHISTU Liikme ÜHISTUST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

5.1. Ühistust väljaastumisõigus on välistatud viieks aastaks arvates liikmeks saamisest. Peale selle tähtaja möödumist võib liige Ühistust väljaastumiseks esitada juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Enne avalduse esitamist peab liige täitma Ühistu ees oma liikmelisusest tulenevad kohustused.

5.2. Väljaarvamise otsusest tuleb liikmele teatada kahe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

5.3. Liige loetakse Ühistust väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates.

5.4. Ühistust väljaastumisel ei tagastata osamaksu, vaid makstakse liikmele hüvitusena see osa varast, mille ta oleks saanud, kui Ühistu oleks lõpetatud liikmesuse lõppemise päeval. Hüvituse määramisel ei arvestata reservkapitali. Hüvitus tuleb välja maksta liikmesuse lõppemisest kolme aasta jooksul. Samaaegselt peab liige tasuma Ühistule mõistliku hüvituse, kui tema väljaastumine põhjustab vastavalt asjaoludele Ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla Ühistu tegevuse jätkumise.

5.5. Liige arvatakse Ühistust välja:

a) surma korral välja arvatud juhul, kui liikmesus läheb üle pärijale;
b) juriidilise isiku lõppemisel;
c) kui ta ei täida seaduses või käesolevas põhikirjas sätestatud nõudeid või Ühistu juhtorganite otsuseid;
d) Liige kahjustab oma tegevusega Ühistu mainet või tekitab Ühistule muul viisil kahju.

5.6. Väljaarvamise Ühistust otsustab juhatus. Liikmele teatatakse valjaarvamise otsus kirjalikult kahe nädala jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Teates märgitakse ka Ühistust väljaarvamise põhjus ja alus.

5.7.Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühistus lõpeb vastavalt surmapäevast või äriregistri kustutamiskandest, välja arvatud juhul, kui füüsilise isiku liikmesus läheb üle pärijale.

5.8.Ühistust väljaarvatud liige väljaarvamise juhtudel loetakse väljaarvatuks juhatuse väljaarvamisotsuse vastuvõtmise päevast arvates.

5.9.Ühistu liige võib liikmesuse üle anda teisele isikule, kellest saab Ühistu liige tema Ühistu liikmeks vastuvõtmise otsustamisel juhatuse poolt. Kui vastuvõtmisest keeldutakse, jääb Ühistu liikmeks liikmesuse üleandmist soovinud isik.

5.10.Liikmesuse üleandmiseks esitavad Ühistu liige ja isik, kellele liikmesus üle antakse, juhatusele ühise kirjaliku avalduse, milles Ühistu liige kinnitab, et ta soovib liikmesuse teisele isikule üle anda, ning milles isik, kellele liikmesus üle antakse, avaldab soovi ühistu liikmeks saada.

5.11.Ühistu liikme väljaarvamisel on liikmel õigus taotleda tagasi tasutud osamaks.

6. ÜHISTU VARA

6.1. Ühistu vara tekib tema liikmete osamaksudest, lisandosamaksudest, Ühistu tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist ning muudest laekumistest.

6.2. Ühistul on osakapital ja reservkapital ning Ühistu võib moodustada sihtotstarbelisi kapitale.

6.3. Ühistu osakapitali suurus on vähemalt 2876,02 eur. Osakapital moodustatakse liikmete osamaksudest.

6.4. Ühistu liikme minimaalne osamaksu suurus on 319 eur.

6.5. Osamaksu võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega vastavalt juhatuse otsusele. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalise sissemakse eset üldkoosoleku asemel ekspert. Juhul kui mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist tuleb kontrollida, teeb seda audiitor, kes esitab juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta.

7. ÜLDKOOSOLEK

7.1. Ühistu kõrgeimaks organiks on Ühistu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Ühistu liikmed.

7.2. Ühistu liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuus kuud peale majandusaasta lõppu. Juhul, kui see on Ühistu huvides vajalik, kutsutakse kokku Ühistu liikmete erakorraline üldkoosolek.

7.3. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühistu juhatus.

7.4.Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõigile Ühistu liikmetele. Teade saadetakse Ühistu liikmete nimekirja kantud e-posti aadressidel või liikmete nimekirja kantud posti aadressidel. Kui Ühistu teab või peab teadma, et liikme e-posti või postiaadress erineb liikme nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teates tuleb näidata üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Kui üldkoosolekul muudetakse põhikirja, tuleb teates näidata kavandatud muudatuste olemus.

7.5.Korralisest üldkoosolekust tuleb teatada liikmetele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut ja erakorralisest üldkoosolekust tuleb teatada liikmetele vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini hiljemalt nimetatud tähtpäevadeks.

7.6.Teade üldkoosolekust saadetakse liikmele postiga või e-postiga. Üldkoosoleku teate e-kirjale lisatakse teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirjana või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele kinnituse dokumendi kättesaamise kohta omal valikul kas kirjalikult või elektrooniliselt.

7.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

a) põhikirja muutmine;
b) Ühistu eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
d) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühistu esindaja määramine;
e) liikmete rahaliste kohustuste kehtestamine ning selle suuruse ja tasumise korra määramine;
f) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
g) vajadusel revisjonikomisjoni moodustamine ja selle liikmete valimine;
h) vajadusel audiitorkontrolli määramine;
i) liikme väljaarvamine ja vastuvõtmisega seonduvate vaidluste lahendamine;
j) rahaliste kohustuste võtmise ja rahaliste vahendite andmise otsustamine kui need kohustused või vahendid ületavad 31 955 eurot;
k) Ühistu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
l) audiitori määramine;
m) muude põhikirja ja seadusega ettenähtud küsimuste otsustamine.

7.8. Üldkoosolekul on igal Ühistu liikmel üks hääl. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühistu liikmetest. Kui käesolevas põhikirjas või seaduses pole ettenähtud suurema häälteenamuse nõuet, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud Ühistu liikmetest.

7.9. Ühistu liige ei või hääletada järgmiste küsimuste otsustamisel:

(a) Nõude esitamine Ühistu liikme vastu või tema vabastamine kohustustest või vastutusest;
(b) tema ja Ühistu vahel tehingu tegemist puudutavad küsimused ning selles tehingus Ühistu esindaja määramist;
(c) temaga õigusvaidluse pidamist ning selles õigusvaidluses Ühistu esindaja määramist;
(d) tema või tema esindaja juhatuse liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist.

7.10. Kui üldkoosolekul ei ole kohal või esindatud üle poole ühistu liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul viibivate või esindatud liikmete arvust.

7.11. Ühistu liiget esindav isikul on õigus vastaval üldkoosolekul esindada vaid ühte ühistu liiget.

7.12. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija. Protokollile lisatakse üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri koos igaühe allkirjadega. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav.

8. JUHATUS

8.1. Juhatus on Ühistu juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Ühistut.

8.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

(a) Ühistu igapäevase töö korraldamine;
(b) liikmete nimekirja pidamine;
(c) Ühistu raamatupidamise korraldamine;
majandusaasta aruande ja bilansi koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
(e) Ühistu töötajate töölevõtmine ja töölt vabastamine;
(f) varade rendileandmise, võõrandamise ja muude tehingute tegemise otsustamine ja tegemine;
(g) Ühistu liikmeks vastuvõtmise otsustamine ja väljaastumise avalduste lahendamine;
(h) muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

8.3. Juhatusse võib kuuluda kolm kuni viis liiget ja juhatuse koosseis määratakse üldkoosoleku otsusega kolmeks aastaks.

8.4. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.

8.5. Juhatuse esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Ühistu asjad. Juhatuse esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel. Otsused, millel on Ühistu seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.

8.6. Juhatuse koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

8.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.

8.8. Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.

8.9. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Juhatuse liige ei ole õigustatud volitama kedagi peale teise juhatuse liikme osalema juhatuse koosolekul.

8.10. Ühistut on õigustatud esindama kaks juhatuse liiget ühiselt.

9. AUDIITOR

9.1. Ühistu raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruande kontrollimiseks valib üldkoosolek audiitori.

9.2. Juhatus peab esitama majandusaasta aruande audiitori(te)le nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Audiitor(id) peavad juhatusele esitama järeldusotsuse ühe kuu jooksul alates majandusaasta aruande saamisest.

10.ÜHISTU TEGEVUSE LÕPETAMINE

10.1. Ühistu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

10.2. Ühistu lõpetatakse:

a) üldkoosoleku otsusega;
b) kohtulahendiga;
c) ühistu pankroti väljakuulutamisega;
d) ühistu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
e) teistel seaduse või põhikirjaga ettenähtud alustel.

10.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja vajalikku hoiustamist tagastatakse liikmetele nende tasutud osamaksud. Vara, mis jääb alles pärast osamaksude tagastamist, jaotatakse Ühistu liikmete vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osamaksu suurusele.

Copyright © Casa Nostra
Made by: VeebiAit.ee